Simon菲莎大学

图片 1

图片 2

BC Ferry

图片 3

Simon菲莎大学 图片 4

图片 5

Steveston 图片 6

图片 7

图片 8

Simon菲莎大学

温哥华

图片 9

温哥华

BC Ferry 图片 10

第7天
2012-07-04

图片 11

尼科西亚国际飞机场

图片 12
图片 13
图片 14
图片 15
图片 16

Steveston

第1天
2012-06-28

图片 17

深圳国际飞机场

温哥华 图片 18

索菲亚国际飞机场
图片 19

Steveston

Steveston

日内瓦国际飞机场

第2天
2012-06-29

西蒙菲莎大学

Steveston

温哥华

BC Ferry

Steveston

Steveston

游记来自蝉游记网址-bumblbee陳

Steveston

图片 20

Steveston

图片 21

图片 22

图片 23